WE CARE FOR SOCIETY
ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะเห็น
สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เราจึงมี
นโยบายให้การสนับสนุนเว็บไซต์
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก
ชนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
OUR HOSTING PLANS
 รูปแบบโฮสที่เราเปิดให้บริการ
 มีดังนี้

  Beginner Plan   125 MB
  Basic Plan        150 MB
  Standard Plan  100 MB
  Advance Plan 1200 MB
  Extra Plan      1300 MB
  Ultra Plan        500 MB
  Max!! Plan          11 GB

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

การใช้ JAVASCRIPT และ VBSCRIPT
 


เนื่องจาก JavaScript หรือ VBScript นั้น จะใช้ความสามารถในการรันของตัว Browser เป็นหลัก
(ไม่ได้มาประมวลผลที่ server) ดังนั้น หากจะให้สามารถรันได้ควรใช้ Internet Explorer (IE)
หรือ Netscape version ที่สนับสนุนเท่านั้น เช่น IE ควร version 5.0 ขึ้นไป,
Netscape version 4.5 ขึ้นไป เป็นต้น

 

 

...back...