WE CARE FOR SOCIETY
ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะเห็น
สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เราจึงมี
นโยบายให้การสนับสนุนเว็บไซต์
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก
ชนที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
OUR HOSTING PLANS
 รูปแบบโฮสที่เราเปิดให้บริการ
 มีดังนี้

  Beginner Plan   125 MB
  Basic Plan        150 MB
  Standard Plan  100 MB
  Advance Plan 1200 MB
  Extra Plan      1300 MB
  Ultra Plan        500 MB
  Max!! Plan          11 GB

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

การใช้ MYSQL
 


การเตรียมฐานข้อมูล MySql บน Server

 1. ก่อนอื่นต้องเข้าไปใน control panel และทำการสร้างฐานข้อมูล MySql
  โดยคลิกที่ Add MySql
 2. ใส่ชื่อฐานข้อมูลตามที่ต้องการ พร้อมกับตั้งรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล
 3. จากนั้นคลิกที่ PhpMyAdmin อยุ่ด้านของ control panel จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม
  PhpMyAdmin
 4. login โดยชื่อ user จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ ฐานข้อมูลที่ตั้งไว้ จากนั้น กรอกรหัสผ่าน
 5. เมื่อ login ได้แล้ว คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล ตรงเมนูด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ SQL จะพบกับหน้าจอ
  สำหรับสร้างตารางข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อทำการ upload ไฟล์ฐานข้อมูล (ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .sql เช่น nuke.sql) จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ ของเรา จากนั้นคลิกปุ่ม GO แล้วรอสักครู่ โปรแกรมจะสร้างตารางข้อมูลให้
 6. เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานผลให้ทราบเป็นอันจบขั้นตอนสำหรับการเตรียมฐานข้อมูล

(ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับสคริปต์ทุกตัวที่ต้องใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySql)

การ Upload ไฟล์

 1. ก่อนทำการ upload ไฟล์ขึ้นไปไว้บน Server จะต้องทำการแก้ไขไฟล์ config ของโปรแกรม โดยให้เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล, username, password ให้ตรงกับที่ได้ตั้งไว้บน Server
  Host: localhost
  Database name: ใส่ตามที่ได้ add ไว้ใน control panel
  Username: ใช้ชื่อเดียวกันกับ database ที่ได้ add ไว้
  Password: ใส่ตามที่ได้ตั้งไว้ตอน Add MySql
 2. ทำการ Upload ไฟล์ทั้งหมดขึ้นไปไว้บน Server ผ่านทาง FTP Program หรือผ่าน IE
 3. เมื่อ upload เสร็จแล้ว ให้เข้าไปที่ control panel อีกครั้ง
 4. คลิกเลือกที่ Folder Permission จากนั้นทำการกำหนด คุณสมบัติให้กับ Folder ตามที่ต้องการ
  โดยคลิกเลือกที่ปุ่มหน้าชื่อ Folder และ คลิก เลือกว่า ต้องการให้ Read Read&Write
  หรือ Read&Write&Modify ในที่นี้แนะนำให้เลือกเป็น อันที่ 3 คือ Read&Write&Modify (Chmod 777) จากนั้นรอสัก 5 นาที
 5. ทดสอบการใช้งาน (phpnuke) โดยเรียกผ่านทาง browser เช่น http://www.yourdomain.com/html/

 

...back...